27/09/2019

Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Νοσηλευτή ΤΕ