01/11/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας διενέργειας τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»