18/06/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», της διαχειριστικής χρήσης 2020