07/12/2021

Πρόσκληση προς Παντελίδη Ιωάννη για υποβολή προσφοράς για καθήκοντα ιατρού εργασίας για το 2022, ποσού 2.400 €