29/08/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του ∆ηµ.Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», της διαχειριστικής χρήσης 2021, προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.