01/11/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ελαιοχρωματισμού του βρεφοκομείου και 4 γραφείων, ποσού 3.844,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%