13/12/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια χαρτί Α4, τόνερ , μελάνια & τύμπανα για τις ανάγκες του Ιδρύματος, ποσού 3.300,00 € με Φ.Π.Α24%