24/02/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας του Ιδρύματος, ποσού 1.978,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.