19/10/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για φυσιοθεραπευτική παρέμβαση σε προστατευόμενο από το Ίδρυμα παιδί με Α.Μ 11007 , ποσού 2.400,00 € για 12 μήνες