19/10/2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την φυσιοθεραπευτική παρέμβαση σε προστατευόμενο από το Ίδρυμα παιδί με Α.Μ 10991 , ποσού 1.200,00 € για 6 μήνες