27/11/2023

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για «διετή παροχή ανεξάρτητων λογιστικών-φοροτεχνικών & συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα έτη 2024 & 2025 για το Ν.Π.Δ.Δ ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», συνολικού ποσού 12.000,00 € με Φ.Π.Α24%