07/12/2023

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για «Ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας για το έτος 2024», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00 € με Φ.Π.Α24%