07/12/2023

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για «Ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας για το έτος 2024», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00 €