11/12/2023

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για «Διενέργεια τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», της διαχειριστικής χρήσης 2023», προϋπολογισμού δαπάνης 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%