22/02/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων γραφίτη και τυμπάνων

Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγματοποιήσει σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 30/2017 απόφαση ∆.Σ., προμήθεια αναλωσίμων γραφίτη και τυμπάνων (γνήσια) για εκτυπωτές του Ιδρύματος, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής. Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ  (4.628,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατεβάστε ολόκληρη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

icon docΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων γραφίτη και τυμπάνων